Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg
Kontakt: tel/fax 015 823 65 97
e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl, www.sds-tarnobrzeg.pl
NIP 8672236322 REGON 180794894
Dyrektor: Beata Wasiuta
Główny Księgowy: Agnieszka Strońska

 

 

 

                                          ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
                                                              W TARNOBRZEGU

 


     Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu rozpoczął swoją działalność     w 1998r. Realizowanymi zadaniami placówka poszerza i uatrakcyjnia ofertę pomocy  i wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim przewlekle chorujących psychicznie. Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza cierpiące na zaburzenia psychiczne są narażone na wykluczenie społeczne. Doświadczają izolacji, stygmatyzacji, braku akceptacji, szacunku, zrozumienia. Często pozostają osamotnione, bierne, pozbawione możliwości realizacji własnych potrzeb, planów, zamierzeń. Problem ten jest szczególnie widoczny w mniejszych miejscowościach, gdzie oparcie społeczne jest dopiero w fazie organizacji. Niski poziom świadomości społecznej, obawa przed nawiązaniem kontaktu z osobą chorującą, łatwość w nadawaniu etykiet, upraszczaniu  i generalizowaniu charakteryzujące postawę ludzi zdrowych, utrudnia funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Realizując cele statutowe jesteśmy ważnym ogniwem pomocy i budowy wieloaspektowego zaplecza dla osób niepełnosprawnych, co stanowi integralną część programu miasta Tarnobrzega. Jesteśmy swoistymi ambasadorami osób niepełnosprawnych,  w tym zwłaszcza chorujących psychicznie. Swoimi działaniami wpisujemy się w podejmowane odgórnie inicjatywy ukierunkowane  na integrację i promocję, budowę oparcia społecznego dla niepełnosprawnych członków społeczności lokalnej. Placówka aktywnie włącza się w realizację zadań Programu miasta na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015 oraz w 5 – letniego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Tarnobrzega. Liczne inicjatywy jakie podejmujemy przeciwdziałają dyskryminacji i izolacji osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie, edukują, uwrażliwiają, oswajają  i otwierają na ich potrzeby  i problemy.

       Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu jest placówką Typu A B C, tj. swą pomocą obejmuje osoby przewlekle chorujące psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W Typie Domu A najczęściej występującymi zaburzeniami są: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje, w Typie Domu B: niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym, oraz w lekkim sprzężone z zaburzeniami psychicznymi - schizofrenią, zaburzeniami zachowania i nastroju,       w Typie Domu C: zaburzenia czynności psychicznych wynikające z organicznych uszkodzeń mózgu, zaburzenia psychoorganiczne, otępienie, charakteropatia, epilepsja i inne choroby neurologiczne.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. ŚDS dysponuje samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Cele Domu:
   Dom zapewnia uczestnikom zajęć oparcie społeczne pozwalające im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnego życia.
Proponowane formy działalności i sposoby realizacji przyjętych celów:
Dom działa w oparciu o Program Działalności i Plany pracy przyjęte na dany rok, uzgodnione     z Wojewodą i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Programy pracy, sposoby ich realizacji dostosowane są do możliwości, potrzeb uczestników  każdego Typu Domu. Proponowane   w ramach w/w szczegółowe zajęcia w oparciu, o które realizowany jest indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego dla każdej z grup uczestników, Domu Typu A, B, C to:
I. Wsparcie terapeutyczne:
1. Pomoc  psychologiczna,  która obejmie:
a) trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, obejmujący:

- kształtowanie motywacji do akceptowanych społecznie zachowań,
- kształtowanie nawyków celowej aktywności,
- trening w zakresie zachowań społecznych, w tym:
- trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy – nauka umiejętności nawiązywania    i podtrzymywania kontaktów społecznych,
- trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich – nauka metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
- trening asertywności - nauka zachowań asertywnych, wyrażania siebie wobec innych osób,   w sposób nie naruszający osobistych praw tych osób,
- kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
b) trening farmakologiczny - zdobywanie wiedzy o skutkach zażywania leków, nadzorowanie systematycznego zażywania leków, kontakty z lekarzem prowadzącym,
c) psychoedukacja – uzyskanie wglądu w chorobę, zdobywanie wiedzy na temat choroby jej przyczyn, rozpoznawanie objawów chorobowych i polekowych, sygnały ostrzegawcze przed nawrotem choroby,
d) grupy wsparcia - pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, towarzyszenie   w codziennym życiu, rozwiązywanie sytuacji trudnych, konfliktowych, stresujących, radzenie sobie    z obniżonym nastrojem, zdobycie umiejętności rozwiązywania trudności w oparciu o wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń,
e) indywidualna pomoc psychologiczna: wsparcie, dowartościowanie, ukierunkowanie działań, motywowanie, wyciszanie emocji, wsparcie realizacji zadań w ramach w/w zakresów.
2. Zajęcia usprawniające intelektualnie,
których celem wobec uczestników Domu Typu A jest utrzymanie bądź okresowo podniesienie poziomu funkcjonowania intelektualnego, tak by ograniczyć deficyty wynikające z wieloletniej terapii farmakologicznej, czy też spowodowane okresowymi nawrotami choroby. Wobec uczestników Domu Typu B i C celem jest rozwijanie      i usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie     i usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo – ruchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej rozwijanie i stymulowanie językowego rozwoju w zakresie mówienia, czytania i pisania, gry i zabawy dydaktyczne, w tym także utrzymanie bądź okresowo podniesienie poziomu funkcjonowania intelektualnego, tak by ograniczyć deficyty wynikające    z wieloletniej terapii farmakologicznej, czy też spowodowane okresowymi nawrotami choroby. Wobec uczestników Domu Typu B    i C ze znacznie obniżonym poziomem funkcjonowania intelektualnego wdrożone    są zajęcia stymulująco-kompensujące, których celem jest usprawnianie funkcji poznawczych, ale także wyrównywanie czy też przywracanie poziomu podstawowych umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego.
3. Socjoterapia
dla uczestników Domu Typu A jako dodatkowa forma terapeutyczna, wzmacniająca oddziaływania psychologiczne, której celem będzie podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego uczestników zajęć w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy, radzenia sobie ze stresem, umiejętności rozwiązywania konfliktów i korzystania ze wsparcia grupy, dla uczestników Domu Typu C i B (osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną) jako jeden ze sposobów łagodzenia lub eliminowania negatywnych norm w zachowaniach społecznych bądź społecznie niepożądanych. Praca terapeutyczna w zakresie budowania pozytywnego obrazu własnej osoby dzięki grupie, dowartościowanie, poznanie mocnych stron swoich i członków grupy, nauczenie akceptowania własnych ograniczeń, niwelowania leków, napięć, radzenia sobie z trudnościami, nauka współpracy, integracja grupy, rozwijanie empatii, dostarczanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, otwartości, doświadczania sukcesów w nowych sytuacjach, czy też pomoc w uświadomieniu uczestnikom ich wyjątkowości i niepowtarzalności. Zajęcia realizując dostosowany do rodzaju niepełnosprawności trening w zakresie zachowań społecznych, będą miały na celu także: kształtowanie motywacji do akceptowanych społecznie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności.
4. Biblioterapia
prezentacja twórczości literackiej, dyskusje, konkursy literackie, poetyckie i plastyczne, formy parateatralne i dziennikarskie, których celem jest zapewnienie wsparcia, pokonywanie barier   w kontakcie z kulturą, akceptacja siebie i innych      w sytuacji trudnej, wskazanie wzorców osobowych   i wzorców postępowania, kształtowanie nowych potrzeb.
5. Choreoterapia / klub tańca
jako forma ćwiczeń usprawniających ruchowo, wyciszających, wykorzystujących dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.
6. Treningi relaksacyjne
których celem jest wyciszenie, odreagowanie trudnych emocji, pokonywanie barier   w kontakcie  z własnym ciałem.
7. Terapeutyczne spotkania integracyjno – wspierające
w tym, spotkania społeczności, Samorządu, terapeutyczne spotkania z grupą, comiesięczne spotkania urodzinowo – imieninowe i inne imprezy okolicznościowe, których celem jest: integracja grupy (kształtowanie postaw otwartości, rozwijanie empatii, budowanie więzi grupowej, tworzenie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa), podnoszenie poziomu komunikacji interpersonalnej   w grupie,      w tym pobudzenie uczestników do samokontroli i wzajemnej kontroli, wzrost poprawnych relacji, ich pogłębienie, rozwiązywanie konfliktów, sytuacji spornych, poczucia odpowiedzialności, sprawstwa, nauka umiejętności współpracy w grupie, aktywizowanie na rzecz podejmowania własnych inicjatyw, uwrażliwienie, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych   i korzystania z oparcia, tolerancji na problemy innych, integracja z członkami rodzin   i przedstawicielami społeczności lokalnej, zdobywanie umiejętności pełnienia ról społecznych (organizacja samorządu, realizacja zadań), wdrażanie do uczestnictwa w życiu społecznym (rozmowy na temat aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, kulturalnych, kultywowanie polskich tradycji i obrzędów, przypominanie o rocznicach i świętach państwowych), wymiana doświadczeń, informacji, szeroko pojęta edukacja.
8. Indywidualna pomoc terapeutyczna
wsparcie, dowartościowanie, ukierunkowanie działań, motywowanie, wyciszanie emocji, wsparcie realizacji zadań w ramach realizacji zadań z zakresu treningu umiejętności społecznych. Realizowana jest w indywidualnych rozmowach i konsultacjach z psychologiem  i opiekunami pierwszego kontaktu, w przypadku indywidualnych zgłoszeń samych Zainteresowanych lub w wyniku ustaleń zespołu terapeutycznego, czy też jako realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego
II. Terapia zajęciowa
Trening umiejętności społecznych, zawodowych oraz trening zaradności życiowej realizowane    w następujących pracowniach:
- pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej, witrażowej – celem rozwijania zainteresowań   i uzdolnień, nauki nowych umiejętności, zachęcania do ekspresji twórczej, doskonalenia sprawności manualnej, doskonalenia i kształtowania koordynacji wzrokowo - ruchowej, pobudzenia rozwoju motoryki, spostrzegawczości, rozwijania wyobraźni, estetyki, kształtowanie umiejętności obserwacji, różnicowania cech otoczenia, śmiałości wypowiedzi plastycznej, ekspresji twórczej i wrażliwości ale również niwelowanie napięć, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie poczucia odpowiedzialności czy współpracy w grupie,
- pracowni muzycznej – uspołecznienie i uaktywnienie, zmniejszanie i redukowanie napięcia emocjonalnego, pobudzanie utrwalonych i odkrywanie nowych zainteresowań, eksponowanie talentów własnych, aktywizacja emocjonalna, psychofizyczna i relaksacyjna, kształtowanie nowych potrzeb,
- pracowni stolarsko-konserwatorskiej – celem zajęć jest nauka nowych umiejętności i wzrost zaradności życiowej, rozbudzenie aktywności, pobudzenie      do działania, nauka umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności,
- pracowni komputerowej – ćwiczenie i rozwijanie sprawności umysłowej, przywrócenie lub podtrzymanie sprawnego funkcjonowania sfery poznawczej oraz manualnej u uczestników, nabycie umiejętności korzystania z Internetu, przełamanie w ten sposób izolacji społecznej,
- rehabilitacji ruchowej – której celem jest podnoszenie poziomu wydolności ruchowej, zwiększanie świadomości własnego ciała, redukcja napięcia psychicznego, mięśniowego, rehabilitacja w zakresie wskazanych przez lekarza prowadzącego schorzeń układu mięśniowego, szkieletowego i innych. Wspomagająca zajęcia klubu sportowego.
III. Wsparcie  w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym
1. Trening umiejętności samoobsługowych
obejmujący samoobsługę np. samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie, realizowany w ramach pracowni kulinarnej, treningu wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej oraz przez opiekunów pierwszego kontaktu.
2. Trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi i zaradności życiowej realizowane w pracowni gospodarstwa domowego (kulinarnej), dostarczanie wiadomości  z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, nabycie umiejętności przyrządzania posiłków, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, kształtowanie realistycznego stosunku do spraw gospodarowania środkami finansowymi. Celem zajęć jest nabycie przez podopiecznych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, poznanie sposobów przyrządzania prostych potraw, w tym również potraw na specjalne okazje, poznanie zasad zdrowego żywienia, nauka sposobów przechowywania żywności, obsługi sprzętu AGD ( np. kuchnia elektryczna, piekarnik, mikser, kuchenka mikrofalowa, lodówka, zmywarka, żelazko) i zasad bezpiecznego posługiwania się nim, nabycie umiejętności nakrywania i dekorowania stołu, dbania   o bieliznę stołową oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Ponadto trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi realizowany jest dodatkowo w pracy indywidualnej wobec wszystkich osób  z trudnościami  w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
3. Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej
nauka umiejętności związanych z higieną osobistą i wyrabianie systematycznych nawyków higienicznych.
4. Trening umiejętności praktycznych, w tym trening porządkowy
nauka umiejętności dbania o odzież, obuwie, estetyczny i zadbany wygląd, czystość i porządek    w otoczeniu, w tym nauka obsługi sprzętów AGD, żelazka, pranie, prasowanie.
5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
realizowany w ramach wszystkich oddziaływań terapeutycznych w placówce, obejmujący: rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, rozwijanie różnorodnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,   w tym: działalność kulturalna, turystyczna i rekreacyjna mająca na celu:
- pomoc uczestnikom w dostępie do dóbr kultury, ułatwienie dostępu do ośrodków rekreacyjno – sportowych i kulturalnych miasta, regionu, w tym współpraca z domami kultury, muzeami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi i sportowymi    w celu umożliwienia udziału uczestnikom   w życiu kulturalnym i rekreacji
- organizacja w placówce lub udział w organizowanych przez tożsame placówki spotkaniach integracyjnych, konkursach, zawodach sportowych, imprezach charytatywnych, uroczystościach rocznicowych
- propagowanie działalności Domu w środowisku zewnętrznym poprzez wystawy prac, występy, aktywne włączanie się uczestników w życie społeczności lokalnej, celem aktywizacji uczestników  i integracji z otoczeniem społecznym
- tworzenie lub współtworzenie partnerskich programów edukacyjnych, profilaktycznych służących realizacji zadania
- organizowanie wyjazdów turystyczno - krajoznawczych, edukacyjnych, rehabilitacyjno – leczniczych.
IV. Pomoc socjalna
1. Praca socjalna – rozumiana jako pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, przygotowywaniu podań, pism z prośbą o wsparcie finansowe, wypełnianiu formularzy, rozliczeń, pośredniczeniu  w kontaktach z instytucjami finansowymi, prawnymi, medycznymi  i innymi służbami społecznymi.
2. Trening zaradności życiowej - nauczenie umiejętności samodzielnego poruszania się   w środowisku społecznym, w tym załatwiania spraw urzędowych. Realizacja na bazie  umiejętności nabytych podczas treningu umiejętności społecznych oraz podczas systematycznej współpracy   z pracownikiem socjalnym, w tym trening i pomoc w poszukiwaniu pracy - celem nabycia wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie umiejętności rozpoznawania własnych możliwości   i umiejętności, poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, przygotowania stosownej dokumentacji aplikacyjnej.
3. Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi - kształtowanie realistycznego stosunku do spraw gospodarowania środkami finansowymi.
V. Działalność edukacyjna
1. Zajęcia edukacyjno – uspołeczniające (świetlicowe)
rozwój zainteresowań, integracja członków grupy, nauka aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
2. Spotkania edukacyjno-tematyczne
rozwój zainteresowań, utrwalanie bądź poszerzanie wiedzy, przekazywanie informacji w sposób niekonwencjonalny z różnych dziedzin życia społecznego, naukowego, sportowego. Wzmacnianie postaw prospołecznych, aktywizacja, w tym m.in. zakresowo trening spędzania czasu wolnego.
3. Kluby zainteresowań
dziennikarsko – fotograficzny, w tym redagowanie własnej gazetki przez uczestników Domu, teatralny, filmowy, sportowy, kreatywnego artysty, smakosza, wolontariatu, tańca. Celem ich jest rozwój zainteresowań, talentów, ekspresja twórczości, wzmacnianie pozytywnych postaw, dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych, wzrost samooceny lub uczynienie jej adekwatną, kształtowanie nowych potrzeb stwarzanie możliwości dla przełamanie izolacji społecznej, wzrost zainteresowania kulturą, sztuką, sportem i rekreacją, aktywizowanie.
    Ponadto podopieczni objęci są niezbędną pomocą i opieką, w tym pomocą w dostępie do usług medycznych. Realizujemy także pracę z rodzinami podopiecznych, organizowaną w postaci spotkań integracyjnych, indywidualnych spotkań i rozmów z rodzicami i opiekunami podopiecznych w celu konsultacji w związku z pojawiającymi się problemami w procesie terapii. Od stycznia 2014r. realizujemy nowe zadania w ramach Grupy Wsparcia oraz Punktu Wsparcia i Pomocy Terapeutycznej dla Osób po Kryzysie Psychicznym i ich Rodzin. ŚDS współpracuje z rodzinami, opiekunami uczestników poprzez:
- rozmowy indywidualne i telefoniczne,
- korespondencję,
- wizyty w domu rodzinnym uczestnika,
- uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez ŚDS,
- pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych,
- terapię rodzinną,
- realizację Grupy Wsparcia.
       W swojej propozycji uwzględniamy także działania na rzecz integracji podopiecznych  ze środowiskiem lokalnym, jak i podopiecznymi innych, tożsamych placówek. W ramach corocznie planowanego kalendarza świąt i uroczystości, spotkań edukacyjnych Domu znajdą się różnorodne formy aktywizacji, edukacji i wsparcia dla podopiecznych wyrażonego w formie szacunku dla ważnych z ich punktu widzenia rocznic, spotkań okolicznościowych, w tym obchodów ważnych świąt dla nich samych i ich rodzin. Placówka włącza się w różnorodne programy, inicjatywy innych organizacji, instytucji. Ważnym aspektem są działania w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych  i samej rekreacji – wyjazdy integracyjne, edukacyjne, szkoleniowe, udział we wszelkich imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turnusy rehabilitacyjne i inne formy aktywizowania podopiecznych w tej sferze oddziaływań terapeutycznych. Dodatkowym atutem Domu jest wspomniana wyżej działalność klubów zainteresowań tworzonych stosownie do potrzeb uczestników, w tym redagowanie własnej gazetki oraz systematyczna aktualizacja danych na stronie internetowej placówki.

    Otaczamy oparciem byłych uczestników Domu i osoby oczekujące na  przyjęcie do placówki     w ramach zakresu usług Klubu Samopomocy przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
    Realizujemy także autorski program zajęć wakacyjnych, wzbogacony odmiennymi oddziaływaniami terapeutycznymi, dostosowanymi do czasu wypoczynku i rekreacji. Ponadto  uczestnicy zajęć placówki zachęcani są do podejmowania aktywności w ramach własnych inicjatyw, pomysłów. Stąd wyłaniające się propozycje zajęć na bieżąco zostają  uwzględniane w realizowanym planie pracy placówki.
Zajęcia proponowane uczestnikom prowadzone są z wykorzystaniem różnych metod i form pracy. Dobór metod i technik pracy z uczestnikami na poszczególnych zajęciach uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników,  a zarazem od charakteru i profilu danego oddziaływania terapeutycznego wobec danej grupy podopiecznych.
     W trakcie realizacji planu terapii w danym obszarze oddziaływań, programy pracy lub formy, metody pracy, dobór ćwiczeń są oceniane, modyfikowane i doskonalone. Praca terapeutyczna prowadzona jest grupach, podgrupach zgodnie ze wskazanym Typem Domu A, B, lub C oraz  indywidualnie.
    W Domu prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna każdego uczestnika zajęć. Usługi świadczone przez Dom są dokumentowane zgodnie z rozporządzeniem MPiPS, dot. środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. w ramach dokumentacji zbiorczej   i indywidualnej uczestnika.
     Baza lokalowa placówki, jej wyposażenie umożliwia realizację zadań wspierająco – aktywizujących na dobrym poziomie. W trakcie roku systematycznie monitorujemy potrzeby w w/w zakresie i doposażamy placówkę w niezbędne sprzęty, urządzenia    i pomoce dydaktyczne.
W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, pracownicy zespołu współpracują z:

  •  rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi,
  • jednostkami pomocy społecznej,
  • poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi            i innymi zakładami opieki zdrowotnej,
  •  powiatowym urzędem pracy,
  • organizacjami pozarządowymi,
  • kościołami i związkami wyznaniowymi,
  •  ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,
  • placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,
  • innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

      ŚDS realizuje wiele dodatkowych inicjatyw, w tym akcję „Niepełnosprawni Dzieciom”, „Dni Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 11808

Utworzono dnia: 20.12.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

26.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

16.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

06.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

06.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

05.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna